گربه نژاد مانچکین Munchkin

khashayar 1397/02/27

Munchkin یکی از انواع نژاد های گربه ها می باشد که اکثر صاحبانش آن را یک
نژاد غیر عادی می دادند، دلیل این غیر عادی بودن را می توان بخاطر شکل خاص
این نژاد دانست. بسیاری از مردم آنها را به شکل یک تکه کوشت تصور می کنند.
Munchkin ها را بخاطر جسه کوچکی که دارند شناخته شده اند بخصوص پاهایشان که
به طور چشمگیری کوتاه تر از سایر نژاد های گربه است.این نژاد نسبتا جدید از
گربه از اواسط دهه 1990 به رسمیت شناخته شده ،البته معرفی این نژاد در
بسیاری از کشورها موجب جنجال ها و نگرانی هایی بخاطر مسائل بهداشتی، بخصوص
حرکات پاهای کوتاه این نژاد شد،که موجب لقبی چون جادوگر شهر همراه شد.

*اطلاعات بیشتر در مورد* *Munchkin*

گربه Munchkin
به طبیعت شیرین ، آرام و مهربان مشهوراست، خلق و خوی انها بازیگوشی و تفریح است. انها گربه فعال و باهوشی و مردمی هستند که بسیار مناسب برای نگهداری در محیط خانه می باشند.
نژاد Munchkin
به دلیل اصلاح نژادی که در آن رخ دادهموجب کوتاه شدن پاهای این نژاده گشته به طور که باعث غیر طبیعی بودن آنهاشده است. پاهای عقبی کمی بلند تر از پاهای جلو می باشد که منجر به تغییر درساختار عادی این نژاده شده به صورتی که موجب بالا رفتن مقداری از پشت بدن
گربه شده. پوشش این نژاد دارای طرح و نقشهای ترکیبی،متفاوتی می باشد که به صورت مو بلند و مو کوتاه موجود است.

چگونگی **به وجود* *آمدن این نژاد
*
از سال 1940 گزارشاتی مختلفی در رابطه با کوتاهی طبیعی پاهای گربهصورت گرفته. اما ایننژاد در طول سال 1980با اقدام عامدانه و تعداد قابل توجهی ساخته شد. اولین نژاداز این گربهکه بارادار شد دراوایل سال 1980  دو ب چه گربهپا کوتاه به دنیا آور دکه   مو  ج ب است قرار نژاد شد

مسائل مربوط به سلامت* *در ارتباط با* *گربه* *Munchkin*

بخش عمده ای از مردم ن گران سلامت این نژادهستند، عده ای معتقدند
این نژاد از گربهاز ابتدا نباید بهرسمیت شناخته می شده چرا که این نژادبه مانند سگ سوسیسی،مشکلات زیادی بخاطر پاهای کوتاهش با مسائل بهداشتی خود دارد. در سال 1990چند نژادگرا برجسته در امریکا به تحقیق و آزمایش بر روی شکل ستون فقراتنژاد Munchkinو سایر مشکلات بهداشتی این نژادپرداختند اما نتیجه ایدر بر نداشت.تعداد کمی از گربه ه ای این نژاداز قوس بیش از حد کهدر س ت  ون فقرا  ت  دا رن د   رنج می برند.
*

آیا** گربه **Munchkin* *به عنوان یک** نژاد در انگلستان به رسمیت شناخته شده؟*

در حالی که گربه پرورش می یابد و به فروش میرسند اما در انگلستان، شورای حکومتی از گربهه ای فانتزی (GCCD) ای ننژاد  را به *رسمیت نمی
شناسد، *به طور قاطعانه می گوید که این نژادرا هیچ وقت به رسمیتنخواهد دانست. آن ها این نژاد را دارای ن قص ساختارمی دانند .

*منبع:pets4homes*

*مترجمین:**fandoghiii**،Qazaleh*