تاثیر هوش و ذکاوت سگ در تربیت

khashayar 1397/01/01
تاثیر هوش و ذکاوت سگ در تربیت

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

هوش و ذکاوت

سگ‌ها ازنظرهوش وذکاوت چطورهستند؟ سگ‌ها به آن شکلی که مردم فکرمی کنند خارق العاده نیستند. تفکرشایع درمورد سگ‌ها این است که یک سگ معمولی به باهوشی یک انسان چهارساله است.

آموزش دهندگان به سگ‌ها معتقدند که بهترین ودرست ترین روش برای تخمین زدن هوش وذکاوت سگ‌ها این است که ببینیم یک سگ درروز چقدرازمسائل آموخته را به یاد می‌آورد وکارهای جدید را درچه مدت زمانی فرا می‌گیرد. سگ‌ها می‌توانند به خاطرآورند غذا وآب مورد نیازشان درکجا قراردارد. آن‌ها می‌توانند تخشیص دهند که شما مایل هستید کجا پاکیزه بماند وآنها باید کجا ادرارکنند. کجا بخوابند واینکه چه کسانی اعضای خانواده هستند. اما فکرنکنید که این حیوان دریک جا می‌نشیند وسعی می‌کند مسائل را به یاد آورد. سگ‌ها به دلیل ذهن معاشرت پذیرشان همه آموخته‌ها را درخاطرشان نگه می‌دارند. سگ گرسنه یک لحظه وبا مراجعه به ذهن خود به یاد می‌آورد که غذایش کجا است وپس ازیافتن غذا آن را می‌خورد. اغلب سگ‌ها قادرند که برخی ازکلمات ونشانه ها را بشناسند که البته این حالت ازنسلی به نسل دیگرتغییرمی یابد. سگ باید قادرباشد که بعضی ازقوانین وفرمان های اساسی ومهم را بداند وانجام دهد. شما می‌توانید درست اززمانی که سگ را به منزل می‌آورید به اوآموزش دهید اما این را بدانید تا شش ماهگی نباید از سگ توقع نتیجه درست وقابل قبولی داشته باشید.

هنگامی که یک سگ به خانه شما راه می‌یابد اورا ازاعضای خانواده بدانید وبه تمامی نیازهای اوتوجه داشته باشید. نیازهایی مانند تغذیه. مراقبت. حفظ سلامتی. بازی وشاید هم همصحبتی زیرا بطورطبیعی سگ به دنبال یک صاحب می‌باشد وشما جای صاحب را برای او گرفته‌اید. سگ‌ها ازاین که جایگاه خود را بدانند شاد می‌شوند واگرمجبوربشوند که یک انسان را بعنوان صاحب بپذیرند ازتصمیم ها ودستورهای اواستقبال می‌کنند. درحقیقت زندگی گروهی سگ‌ها به این دلیل است که هرکدام بتوانند قابلیت‌ها وتوانایی های خود را بروزدهند. همانطورکه وجود قوانین ویادگیری واجرای آن درزندگی انسان‌ها ضروری است وضع قوانین ویادگیری انها نیزدرزندگی سگ‌ها واینکه بتوانند ازطرف خانواده‌ها پذیرفته شوند موردنیازمی باشد. بعد ازاینکه صاحب سگ خودش را بعنوان رئیس گروه درذهن سگ تثبیت کرد سگ موظف به یادگرفتن این مسائل خواهد شد. موارد اساسی دیگربرای اینکه سگ‌ها آنچه را که می‌آموزند به خاطربسپارند تشویق وتنبیه است. هنگامی که یک سگ آنچه را که به اومحول می‌شود انجام می‌دهد باید ازاوبا نازونوازش وارائه رفتارخوب ومناسب درحد افراط تمجید ودر راه‌ها وزمینه های مختلف اورا تشویق کنیم. هنگامی که اوکاری را که به اوگفته می‌شود انجام نمی‌دهد باید کلمه نه را بلند بشنود ویا جمله‌های اعتراض آمیزدیگرکه اورا ازاین حالت بازدارد. کتک زدن سگ راه درست ومناسبی برای منضبط کردن اونمی باشد. چون کتک برای اغلب سگ‌ها موجب ترس می‌شود وسگ بدون اینکه دلیل تنبیه وکتکی را که متحمل شده است درک کند فقط تصویری منفی ازصاحب خود درذهن می‌پروراند.

واکنش به موقع واعتراض به اشتباه سگ درست درهمان لحظه که مرتکب خطا می‌شود بهترین روش برای تربیت سگ می‌باشد واعتراض به سگ پس ازچند ساعت ویا حتی چند دقیقه بعد ازحرکت اشتباه او معقول نمی‌باشد.

آموزش دهندگان سگ معتقدند چیزی که باید همیشه مورد استفاده قرارگیرد دستورها واشارات یکسان می‌باشد. درنظرگرفتن برنامه منظم وساعتی مشخص برای تعلیم وتربیت سگ‌ها به اندازه آموختن برای حیوان جالب خواهد بود. بهتراست برای دستوردادن وحکم کردن ازلحن محکم وبرای تشویق ازصدای نرم ولطیف وبرای تنبیه ازآهنگ زمخت وعمیق درصدا استفاده کنیم. استفاده ازقلاده

قبل ازشروع تربیت به یک قلاده نیازاست. قلاده به شکل‌های متنوعی وجود دارد. ازانواع زنجیری گرفته تا چرمی آن ساخته شده وآن را به دورگردن حیوان می‌بندند. قلاده وسیله بسیارمناسبی برای تربیت سگ است. زیرا به وسیله آن می‌توان نیروهای موردنظر رابه حیوان وارد ساخت. درضمن به مرورزمان حیوان نیزخواهد آموخت که کشیدن زنجیروطناب آن به معنی یک دستورمهارکننده است. اگرتوله خیلی کوچک است می‌توان ازیک زنجیرشوک نازک یا نظایرآن استفاده نمود. اما با بزرگ شدن آن به یک قلاده بزرگتروسنگین تراحتیاج خواهد بود. پیشنهاد می‌گردد که درصورت تمایل نام سگ وآدرس خودتان را به نوعی به قلاده الصاق نمائید تا چنانچه بطورناخواستهازخانه خارج گردید بوسیله همسایگان یا سایرین شناسایی گردد.

بعد ازبستن قلاده باید زمانی را درنظرگرفت تا توله به آن عادت نماید. آنگاه شما می‌توانید که تسمه آن را نیزوصل کنید. گاهی اوقات ممکن است که حیوان درقبال این اعمال مقاومت نماید یا بنشیند ویا ازاجرای دستورامتناع کند. دراین حال به مدت چند دقیقه درقبال سرسختی حیوان مقاومت نشان دهید ویا درصورت نیازتسمه آن را به زوربکشید وسپس اجازه دهید برای بقیه روزآرام وراح

ت باشد. تا زمانیکه توله درقبال قلاده مطیع گردد هیچ نوع آموزشی را نخواهد پذیرفت. واین امربه گذشت زمان وصبرنیازدارد. به خاطرداشته باشید که مدت زمانی که طول می‌کشد تا سگ اطاعت خود را نشان دهد باید روزبه روزکمترگردد. همانگونه که ذکرشد آموزش سگ می‌بایست که به طورمنظم یک یا دوباردرروزانجام گیرد وزمان آن به تدریج به ۱۵ الی ۳۰ دقیقه برسد. زمان بیش ازاین باعث خستگی طرفین می‌شود. درهنگام آموزش هیچ چیزی بدترازخستگی وملالت نیست. درموقع آموزش باید کاملاً جدی بود اما نبایستی که ازرفتارهای دوستانه وتشویق کردن وجایزه دادن غفلت کرد. هرموقعی که یک آموزش خاتمه یافت می‌بایست که مدت زمانی را نیزبرای بازی وجست وخیزدرنظرگرفت. با این کارارتباطات دوستانه بیشتری برقرارمی شود. دستورهای باید با کلمات کوتاه ومفهوم مشخص ارائه گردند مثل ” بیا” بنشین” بایست وهمواره ازکلمات یکسان استفاده کنید زیرا درغیراینصورت توله دچاراشتباه می‌شود.

ذکراسم سگ درابتدا عاملی است که باعث جلب توجه اومی شود. درانجام اینکارصبروحوصله داشته باشید زیرا ممکن است

برای تعلیم ایست یا توقف می‌بایست که حیوان را درحالی که قلاده بسته شده است دروضعیت نشسته قرارداد وسپس دستورایست راداد ودراین حال کف دست چپ را درجلوی پوزه قرارداده وقدم به قدم ازوی دورشوید ودستوررا تکرارنمائید. ۱۰ الی ۲۰ ثانیه حیوان باید دراین حال بماند وسپس آزادش سازید. به تدریج این زمان وفاصله را افزایش دهید تا زمانی که با ارائه دستورایست حداقل سه دقیقه صبرکند.

بتدریج دامنه فاصله گرفتن را افزایش دهید تا حدود ۵/۴ مترازاو فاصله داشته باشید. تشویق سگ دراین زمان حائزاهمیت است. یک نکته ضروری که باید به آن توجه داشت این است که سگ با آنچه شما می گوئید یا آن را چطورمی گوئید وآنچه خود درزمان گفتن آن انجام می‌دهید کاملاً آشنا گردد. این دستوررا باید با یک صدای رسا وشفاف ابرازنمود وحتی دراین حال می‌توانید انگشت سبابه خود را بلند نموده ودرحین اشاره کردن دستور؛ ایست؛ را به اوبگوئید. پس ازتکمیل این آموزش می‌توان حیوان را با آموزش‌های قبلی یعنی حرکت بنشین وایست تمرین داد. دراجرای این دستورات باید مهربان وقاطع بود وبه دورازخشم آموزش حیوان را کامل کرد.

کلینیک دامپرشکی دکتر پتیران واقع در تهران آماده ی ارائه ی به روزترین خدمات در مانی حیوانات خانگی  در خدمت دوستان عزیز میباشد

جهت اطلاع بیشتر تماس بگیرید

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار