چه زمان وچگونه آموزش وتربیت را شروع کنید

khashayar 1396/12/28

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

چه زمان وچگونه آموزش وتربیت را شروع کنید

همچون مراحل قبل آموزش وتربیت باید هرچه زودترشروع گردد. زمان‌هایی که صرف تربیت توله می‌گردد باید کوتاه ولی مکررباشد. (به عنوان مثال دوره‌های ۱۰ الی ۱۵ دقیقه‌ای سه باردرروزپیشنهاد خوبی است.) زیرا دوره‌های کوتاه موثرترازدوره های طولانی وخسته کننده است. شما می‌توانید درخلال همین دوره‌ها ارتباط خوبی با توله پیدا نموده ودرحد امکان این زمانها را لذت بخش ترنمائید

جالب است بدانید که توله بازیگوش به طورغریزی تمایل دارد که ازنظرها پنهان شود وازاین کارلذت می‌برد. پس بهتراست وقتی با توله خود به گردش کوتاه مدت می‌روید اورا درسبدی کوچک وزیبا قراردهید تا سگ کوچک شما احساس راحتی کند. توله بازیگوش به همه جا سرک می‌کشد مخفی می‌شود وشیطنت می‌کند وتنها مکانی که ازشیطنت توله درامان است وتمیزمی ماند جایی است که او تغذیه می‌کند ودرآنجا به خواب می‌رود.

درروزهای اول لازم است به دورگردن توله طوق ویا فلاده ای بسته شود وبه او اجازه داده شود که دراطراف خانه قدم بزند وبا محیط خانه وافراد خانه آشنا شود. بدین ترتیب توله با قلاده آشنا می‌شود وبه آن عادت می‌کند واین کارموثرتراست نسبت به اینکه اورا حبس کنیم تا وقت آن برسد که ازخانه خارج بشود وسپس قلاده را بپذیرد.

آیا می دانید تعدادی دستورحکم وجود دارد که بیشترسگ ها پذیرفته‌اند که آنها را بدانند؟

همراهی کردن: به این معنی است که سگ درکنارصاحبش گام برمی دارد ونباید درجلویا دنبال صاحبش راه برود.

نشستن: سگ باید دستورصاحبش را درمورد نشستن به خوبی درک وآن را اجرا کند. سگ باید مطیع امرباشد. او باید حتی زمانی که نشسته است با دستورصاحب خود بدون فوت وقت بخوابد.

ایست: سگ باید یاد بگیرد با فرمان ایست صاحب خود هنگامی که راه می‌رود یا می‌دود توقف کند.

آمدن: یعنی اینکه با اشاره به سمت خویش سگ بی درنگ به سوی شما بیاید.

نه: این کلمه مفید است هنگامی که می‌خواهید سگ ازانجام کاری خودداری کند وآن را انجام ندهد.

کلینیک دامپزشکی تهران

کلینیک دامپزشکی دکتر پتیران

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار