مناسب­ترین زمان برای تزریق واکسن چندگانه و هاری

khashayar 1396/08/18

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

???? مناسب­ترین زمان برای تزریق واکسن و یادآوری­های آنها چیست؟

اگر حیوان از 4 ماه کوچکتر بود، بهترین زمان برای تزریق واکسن­های اصلی(هسته) شش­ هفتگی و بعد ازتکرار آن هر 3-4 هفته یکبار تا دوازده­ هفتگی. اگر حیوان از 4 ماه بزرگتر بود، در صورتی که حیوان واکسیناسیون نشده یا نسبت به انجام واکسیناسیون تردید وجود داشت، می­بایست 2 دوز واکسن اصلی(هسته) به فاصله 2-4 هفته از همدیگر دریافت کند. یادآوری واکسن­ها یک سال پس از آخرین سری واکسن و بعد از آن هر سال یکبار است.
واکسن هاری برای بچه گربه­ ها تا قبل از شانزده­ هفتگی، 12 هفتگی (بسته به پیشنهاد کارخانه سازنده واکسن)، و برای گربه ­های بالاتر از 16 هفته 2 دوز به فاصله 1 سال از همدیگر تجویز می­شود. یادآوری­ هاری از آن پس هر1 سال یکبار می­بایست انجام گردد.

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار