نکات مقدماتی آموزش دادن سگ قسمت پنجم

khashayar 1396/07/24

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

تشویق و تنبیه :

سگی که لایق سرزنش نیست نخواهد فهمید که چرا سرزنش شده است ولذا عصبی می شود. اگرسگ شما به هدف خاصی نائل شد اورا تشویق کنید وبا کلمات مهربانانه نظیرسگ خوب وآفرین ونظائرآن به اونزدیک شوید وهربارکه سگ کاررا به طورصحیح انجام داد تشویقش کنید.اگرسگ کاری را اشتباه انجام داد می بایست که با ادای کلمه ” نه” اورا متوجه ساخت. اصولا توله می بایست که ازاوایل زندگی بیاموزد که ازانجام کارهایی که شما با ادای کلمه “نه یا نکن” ابرازمی دارید خودداری کند. ادای این کلمه باید قاطعانه وبا لحن خاص صورت گیرد ودرعین حال نباید که با اقدامات فیزیکی مانع حیوان شد تا به این ترتیب دقیقا مفهوم کلمه نه یا نکن به وسیله حیوان ادراک گردد. هیچ گاه سرحیوان داد نکشید یا خشم خود را ابرازندارید. ازشروع تربیت توله باید به اندازه کافی با افراد وسایرحیوانات و وسائل و اطراف وسروصدا آشنا و مواجه گردد.

آموزش مقدماتی :

درمحدوده سنی ۸هفته تا ۸ ماه باید حیوان را تشویق کرد تا اشیاء خاصی را به دندان بگیرد وآن را حمل کند. موفقیت دراین کارنقش موثری درتعلیمات بعدی خواهد داشت. آموزش دستورحمل یک جسم توسط دندان درسنین جوانی بسیارساده است واین درحالی است که این آموزش درسنین بالا به مراتب دشوارترخواهد شد وموفقیت آن به اندازه سگهای جوان دلگرم کننده نیست.

به طورکلی اگرچه ممکن است یک توله سنی کمترازسن آموزش داشته باشد اما باید ازلحاظ بعضی ازمقررات تحت تعلیم قرارگیرد تا این توله به بی نظمی عادت نکند.

اخلاق سگها :

سگها دارای خصوصیات اخلاقی خاص خود هستند. یعنی هیچگاه دوسگ ازلحاظ اخلاقی شباهت کامل به یکدیگرندارند ودرحین تربیت وگذشت زمان است که می توان با این خصوصیات آشنا شد.به عنوان مثال برخی ازسگها به ملاطفت زیادی نیازدارند وبه قول معروف توقع دارند که آنها را نازکنید. درحالی که دربرخی دیگربا کشیدن یک دست برسرآنها خرسند می شوند. برخی ازسگها را می توان به راحتی سرکوب کرد. درحالی که برخی دیگراینگونه نیستند. ص۵

تنها افرادی که درتربیت سگها با تجربه وبا سابقه هستند می توانند دریک زمان چند سگ را تربیت کنند. برخی ازسگها ازمربیان خود اطاعت می کنند درحالی که به سایرین حمله می کنند ودراین قبیل موارد لازم است که سگ را تنبیه نمود.(به استثناء سگهای نگهبان) گاهی اوقات نیازاست که ازپوزه بند استفاده شود. فرمانبرداری باعث می شود که ارتباط سگ وصاحبش موفقیت آمیزو رضایت بخش باشد.

هدف ازتربیت :

رفتارهای گروهی و گله ای که بصورت غریزی در سگ وجود دارد باعث می گردد حیوان در گروه درست رفتارکند. شما بعنوان صاحب ومسئول خانواده می بایست نقش رئیس گروه را ایفا نمائید. اگرهریک ازاعضاء خانواده نتواند نقش خود را در گروه درست ایفا کند مطمئن باشید که سگ شما خود این موقعیت را تصاحب خواهد کرد وبرشما مسلط می شود. ونتایج مصیبت آمیززمانی رخ می دهد که به جای آنکه خانواده سگ را تربیت کند سگ اعضای خانواده را مطابق میل خود آموزش می دهد.

چه زمان وچگونه آموزش وتربیت را شروع کنيد

همچون مراحل قبل آموزش وتربیت باید هرچه زودترشروع گردد. زمانهایی که صرف تربیت توله می گردد باید کوتاه ولی مکررباشد.(به عنوان مثال دوره های۱۰ الی ۱۵ دقیقه ای سه باردرروزپیشنهاد خوبی است.) زیرا دوره های کوتاه موثرترازدوره های طولانی وخسته کننده است. شما می توانید درخلال همین دوره ها ارتباط خوبی با توله پیدا نموده ودرحد امکان این زمانها را لذت بخش ترنمائید

جالب است بدانید که توله بازیگوش به طورغریزی تمایل دارد که ازنظرها پنهان شود وازاین کارلذت می برد. پس بهتراست وقتی با توله خود به گردش کوتاه مدت می روید اورا درسبدی کوچک وزیبا قراردهید تا سگ کوچک شما احساس راحتی کند. توله بازیگوش به همه جا سرک می کشد مخفی می شود وشیطنت می کند وتنها مکانی که ازشیطنت توله درامان است وتمیزمی ماند جایی است که او تغذیه می کند ودرآنجا به خواب می رود.

درروزهای اول لازم است به دورگردن توله طوق ویا فلاده ای بسته شود وبه او اجازه داده شود که دراطراف خانه قدم بزند وبا محیط خانه وافراد خانه آشنا شود. بدین ترتیب توله با قلاده آشنا می شود وبه آن عادت می کند واین کارموثرتراست نسبت به اینکه اورا حبس کنیم تا وقت آن برسد که ازخانه خارج بشود وسپس قلاده را بپذیرد.

آیا می دانید تعدادی دستورحکم وجود دارد که بیشترسگ ها پذیرفته اند که آنها را بدانند؟

همراهی کردن : به این معنی است که سگ درکنارصاحبش گام برمی دارد ونباید درجلویا دنبال صاحبش راه برود.

نشستن : سگ باید دستورصاحبش را درمورد نشستن به خوبی درک وآن را اجرا کند. سگ باید مطیع امرباشد. او باید حتی زمانی که نشسته است با دستورصاحب خود بدون فوت وقت بخوابد.

ایست : سگ باید یاد بگیرد با فرمان ایست صاحب خود هنگامی که راه می رود یا می دود توقف کند.

آمدن: یعنی اینکه با اشاره به سمت خویش سگ بی درنگ به سوی شما بیاید.

نه : این کلمه مفید است هنگامی که می خواهید سگ ازانجام کاری خودداری کند وآن را انجام ندهد.

حاملگی و تولبد نسل :

رحم سگ ماده درسال دوباربه فاصله هرشش ماه آماده جفت گیری می شود. بهترین نسل برای اولین جفت گیری درسگ ها هجده ماهگی اومی باشد. همیشه تحریکات جنسی به سبب محرک بودن جانورماده درسگ نرظاهرمی شود واین کنش ها وجاذبه های جنسی به وسیله هورمون های جنسی که درتخمدان وبیضه ترشح می شود بوجود می آیند. بهترین زمان برای جفت گیری آخرین هفته آمادگی رحم می باشد. زمانی که تخم ها کامل می شوند. عمل لقاح بعد از۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد تکرارمی شود. مدت باروری درجنس ماده وقدرت بارورکردن درجنس نربا گذشت سن ودراثرمرور زمان ازبین می رود. خوب است بدانیم که دوره حاملگی سگ ها حدود شصت تا شصت وپنج روزطول می کشد وبه طورعمومی چهارتا شش ویا بعضی اوقات حتی دوازده توله سگ بسته به نژاد حیوان متولد می شود.

ادامه دارد………..

 

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار