آموزش محل ادرار به بچه گربه ها

khashayar 1395/12/17

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

توالت رفتن را از زمانی که بچه گربه ها شروع به خوردن غذاهای جامد می کنند ، یعنی در سه یا چهار هفتگی به آنها بیاموزید . بستری که به عنوان محل توالت گربه در نظر می گیرید بایستی در دسترس گربه شما باشد . این بستر بایستی در جای ساکت و آرامی قرار گیرد و بچه گربه ها را مکررا ً به ویژه وقتی آماده ی مدفوع یا ادرار کردن هستند ، یا در هنگام این عمل روی بستر قرار دهید . هر زمان بچه گربه قوز کرده و دمش را بالا گرفت ، نشان دهنده این است که گربه ادرار یا مدفوع دارد .

اگر بچه گربه اشتباها ً در جایی غیر از محل در نظر گرفته شده ادرار یا مدفوع کرد ، محل را به خوبی بشویید . وگرنه بوی ساطع شده از آن محل باعث می شود گربه برای دفع مدفوع یا ادرار به آن محل باز گردد و آن محل را به عنوان محل دفع همیشگی خویش در نظر گیرد .

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار