گربه نژاد موبلند سیاه ایرانی

khashayar 1395/12/13

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

گربه موبلند سیاه ایرانی

مشخصات :

رنگ : از سر تا دم مشکی براق یکدست بدون وجود کوچکترین رنگ دیگر.

پوشش : موها بلند و نرم و موهای پشت گردن و سر به صورت سیخ و ایستاده.

بدن : جمع و جور و گرد با پاهای کوتاه.

سر : گرد و پهن، گوشها کوتاه و با فاصله زیاد از هم که به خوبی از مو پوشیده شده با بینی کوتاه و گونه ها پر و پوزه پهن می باشد.

چشم : بزرگ، گرد، دارای رنگ نارنجی یا مسی.

گربه موبلند ایرانی با چشمان آبی

مشخصات :

رنگ : کاملا سفید بدون لکه.

پوشش : موهای سرتاسر بدن بلند، موجدار و ابریشمی.

بدن : جمع و جور و کوتاه و چها شانه بدون اینکه شکل زمختی داشته باشد.

سر : گرد و پهن، گوشها کوتاه و با فاصله مناسب با بینی کوچک، گونه ها پر و پوزه پهن.

چشم : بزرگ، گرد، کاملا باز و به رنگ آبی.

گربه موبلند سفید ایرانی با چشمان نارنجی

مشخصات :

رنگ : کاملا سفید بدون لکه.

پوشش : موهای سرتاسر بدن بلند، موجدار و ابریشمی.

بدن : جمع و جور و کوتاه و چها شانه با پاهای کوتاه.

سر : گرد و پهن، گوشها کوتاه و با فاصله مناسب پوشیده از مو، بینی کوتاه با گونه های پر و پهن.

چشم : بزرگ، گرد، کاملا نارنجی یا مسی.

گربه موبلند آبی رنگ ایرانی

مشخصات :

پوشش :موها بلند و انبوه، به حالت نرم و ابریشمی، هر گونه سایه ی آبی رنگ مجاز می باشد، بدون لکه یا سایه سیاه.

بدن : جمع و جور و کوتاه.

سر : گرد و پهن، با فاصله مناسب گوشها، گوش ها و بینی کوتاه و گوش ها پر مو و کوچک.

چشم : بزرگ، گرد، کاملا نارنجی یا مسی بدون اثری از رنگ سبز.

دم : کوتاه و پر بدون پیچ خوردگی.

گربه موبلند قرمز رنگ ایرانی

مشخصات :

رنگ :کاملا قرمز بدون لکه رنگی دیگر.

پوشش : موها بلند و انبوه و ابریشمی.

بدن : جمع و جور و کوتاه با پاهای کوتاه.

سر : گرد و پهن، گوشها کوتاه و پر مو با بینی کوتاه و پهن، گونه ها کاملا گرد.

چشم : بزرگ، گرد، به رنگ مسی تیره.

دم : کوتاه و پر.

گربه مو بلند کرم رنگ ایرانی

مشخصات :

رنگ :از کرم کم رنگ تا متوسط ، سرتاسر بدن یکدست بدون سایه یا لکه.

پوشش : موها بلند و انبوه و ابریشمی.

بدن : جمع و جور و گرد با پاهای کوتاه.

چشم : بزرگ، گرد، به رنگ مسی پر رنگ یا نارنجی تیره.

دم : کوتاه و پخش.

شکل : سر پهن گرد، گوشها کوچک، بینی پهن و کوتاه با گونه هایی کاملا گرد.

گربه مو بلند دودی رنگ ایرانی

مشخصات :

رنگ :سیاه با سایه های نقره ای در اطراف بدن، گوش ها نقره ای که ممکن است به سفیدی بزند.

پوشش : موها بلند و انبوه و ابریشمی.

سر : بزرگ و گرد، بینی پهن و کوتاه، کوشها کوچک و پر مو با فاصله مناسب و بدنی گرد و توپی با پاهای کوتاه که حالت زمختی نداشته باشد.

چشم : بزرگ، گرد، به رنگ مسی یا پرتغالی.

گربه مو بلند ایرانی با خطوط نقره ای

مشخصات :

رنگ :نقره ای خالص کم رنگ با خطوط تیره.

پوشش : موها بلند و انبوه و ابریشمی.

بدن : گرد و توپی و جمع و جور با پاهای کوتاه.

چشم : بزرگ، گرد، به رنگ سبز یا میشی.

دم : کوتاه پر مو.

شکل : سر پهن گرد، گوشها کوچک، بینی پهن و کوتاه با گونه هایی کاملا گرد.

سر : پهن و گرد، گوشها کوتاه با فاصله مناسب با پوشش ابریشمی برروی آن با پوزه ای پهن و بینی کوتاه.

گربه مو بلند ایرانی دارای خطوط قهوه ای

مشخصات :

رنگ : کاملا قهوه ای و تیره، روی پیشانی دارای 2-3 خط مجزا، دو حط نازک روی سینه به طور مجزا عبور کرده و یک علامت پروانه شکل روی شانه ها وجود دارد، خطهایی در دستها از نوک پنجه ها به سمت بالا کشیده شده، در اطراف پهلوها و دم دارای پوشش حلقوی می باشد.

پوشش : موها بلند وافشان.

بدن : گرد و توپی با پاهای کوتاه.

چشم : بزرگ، گرد،با رنگ های مسی یا پرتغالی یا نارنجی.

دم : کوتاه پر مو.

سر : پهن و گرد، گوشها کوتاه و بینی کوتاه.

گربه مو بلند با خطوط قرمز

مشخصات :

رنگ :رنگ زمینه قرمز، خطوط و نوارها قرمز پر رنگ که به ط.ر واضح اشکار می باشد و این خطوط در سینه و دم ادامه دارد.

پوشش : موها بلند و انبوه و ابریشمی.

بدن : محکم ، گرد و توپی با پاهای کوتاه.

چشم : بزرگ، گرد، به رنگ مسی.

دم : کوتاه و افشان بدون سفیدی در نوک ان.

سر: پهن و گرد، گوشها کوتاه و بینی پهن و کوتاه، گونه هایی گرد و پر.

گربه چین چیلای ایرانی

مشخصات :

پوشش : ابریشمی، ضخیم و انبوه، پوشش به رنگ سفید برفی بوده تنها در ناحیه ی پشت، پهلو، دم، گوشها و موها سیاه می باشد. ناحیه چانه، قفسه سینه و شکم باید سفید و خالص باشد.

بدن :چهار شانه و توپی با پاهای کوتاه.

چشم : بزرگ، گرد، به رنگ سبز زمردی یا سبز متمایل به آبی.

دم : کوتاه و پهن و پر مو.

سر: پهن و گرد، پوزه پهن، بینی کوتاه و سر بالا، گوشها کوتاه با فاصله مناسب.

تورتوایس شل موبلند؛ مخلوطی از سیاه، قرمز و کرم

مشخصات :

رنگ : سه رنگ سیاه، قرمز کرم که به صورت لکه های جداگانه می باشد. رنگ ها باید روشن باشد.

پوشش : موهایی ابریشمی و بلند و افشان. ممکن است موهایی دیده شود که از پوشش بدن بلند تر است.

بدن : توپی و چهار شانه با پاهای کوتاه.

چشم : بزرگ، گرد، به رنگ مسی یا نارنجی تیره.

سر: پهن و گرد، گوشها کوچک و بینی پهن و کوتاه، گونه هایی گرد و پر.

تورتوایس شل موبلند و سفید

مشخصات :

رنگ : چهار رنگ سیاه و قرمز و کرم و سفید که روی بدن به طور مجزا پخش شده است.

پوشش : موهایی بلند، انبوه و افشان.

بدن : توپی و چهار شانه با پاهای کوتاه.

چشم : بزرگ، گرد، به رنگ مسی یا نارنجی تیره.

سر: پهن و گرد، گوشها کوچک و بینی پهن و کوتاه، گونه هایی گرد و پر.

گربه مو بلند دو رنگ ایرانی با یکی از رنگ های سفید

مشخصات :

رنگ : سفید و سیاه، سفید و آبی، نارنجی و سفید، کرم و سفید، قرمز و سفید، در لکه های رنگی، سایه ها ی رگه دار وجود دارد.

علامتها : رنگ های سیاه ابی، نارنجی یا کرم از پشت شانه ها به طرف پهلوهای شکم شروع به دم و لگن و پاها ختم می شود. اما پنجه ها سفید می باشد.گوشها و صورت رنگ تیره دارند. زیر شانه ها، گردن، قسمت جلو رانها و پنجه ها، چانه و لب به سفیدی می گراید. بنابراین ظاهرا این حیوان را به طور دقیق به دو قسمت تقسیم می کند.

چشم : نارنجی یا کهربایی یا مسی.

بدن : گرد و توپر، پاها کوتاه.

دم : کوتاه و پر مو.

گربه مو بلند آبی کرم ایرانی

مشخصات :

رنگ : دارای سایه کدر آبی و کرم که به صورت خیلی نرم در هم آمیخته اند.

پوشش : ماراکم و نرم و ابریشمی.

سر : بزرگ و گرد، گوشها کوچک و ظریف که در جای مناسب قرار دارد، بینی پهن و کوتاه و در صورت رنگ ها در هم آمیخته اند.

چشم : نارنجی یا مسی تیره.

بدن : کوتاه و توپی و چهار شانه با پاهای کوتاه.

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار