صداي خُرخُر گربه

khashayar 1395/10/05

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

صداي خُرخُر گربه: این که گربه‌ها چگونه و به چه دلیل این صدا را تولید می‌کنند همچنان یک معما باقی مانده‌است و فرضیات مختلفی برای آن ارائه شده‌است. خرخر گربه را در اكثر مواقع به معنای رضایت و لذت او تفسیر می‌کنند اما این صدا همیشه بیانگر لذت و آرامش نیست چون گاهي گربه‌ها هنگامی که عصبی هستند یا درد دارند هم ممكن است خرخر کنند. در نتیجه گروهی از کارشناسان اعتقاد دارند که این صدا در واقع روشی برای التیام‌بخشی و آرامبخشي به خود است.

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

Dr.kh.ap