شکار تصاویر به جای شکار موجودات

khashayar 1395/09/30
شکار تصاویر به جای شکار موجودات

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار

با عکاسی از صحنه های طبیعت میتوان آنها را جاودان کرد!
ولی با شکار موجودات نیز طبیعت را به فنا می بریم

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار