drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

هزینه ایاب و ذهاب در چه مناطقی رایگان می باشد؟

هزینه ایاب و ذهاب در مناطق یک الی بیست رایگان بوده اما خارج از این مناطق و در حومه شامل حداقل هزینه ممکن می باشد.

بیمار به چه صورت پذیرش می شود؟

نحوه پذیرش بدین نحو است که در موارد غیر اورژانسی ۲۴ الی ۴۸ ساعت قبل جهت تعیین وقت با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل شود.

نحوه پرداخت

پرداخت می تواند بصورت نقدی یا واریز به حساب در محل صورت پذیرد.

نحوه پذیرش بیمارهای اورژانسی به چه صورت است؟

پذیرش در موارد اورژانسی بدون محدودیت در زمان تماس صورت می پذیرد. بدین نحو که بعد از تماس شما در تمام اوقات شبانه روز دکتر پتیران با توجه به دوری یا نزدیکی مسیر در اسرع وقت در محل حاضر خواهد شد.

از آنجاییکه واگذاری و جفت یابی از دغدغه های مهم صاحبان پت می باشد بنابراین دکتر پتیران برای کمک در این امر بخشی از فعالیت خود را به این زمینه اختصاص داده است که ضمن آشنایی با افراد مختلف در زمینه شغلی خود بتواند گزینه های مناسبی را به شما پیشنهاد دهد.