drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار 💢عقیم کردن سگهای ماده (Ovariohysterectomy) یکی از مهمترین مراحل رسیدگی و مراقبت از حیوانات ماده ، عقیم کردن سگ ماده می باشد . همچنین این راه...