drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار تاریخچه:این نژاد مو کوتاه حاصل تأثیر ژنهایی است که تنها در آمریکا وجود داشته اند. این نژاد دارای گوشهای فر خورده به سمت عقب می باشد...