drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار این نژاد کوچک، زیبا ، باهوش و سرزنده است . دارای دم پرپشت و زیبایی است که آنرا مانند حلقه ای بر پشت خود نگاه می...