drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار اردک یا مرغابی نامی است که معمولاً برای تعدادی از گونه های مرغابی سانان در خانواده پرندگان Anatidae به کار می رود.اردک ها به چندین زیر...