drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار گونه ها تعداد زیادی از گونه های مختلف مانتیس ها (بیش از ۲ هزار گونه) در جهان شناسایی شده اند. بسیاری از این گونه ها در...