drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشارر يكي از اولين و مشهورترين اعضاي دنياي جديد خانواده سيلكيده ها است كه به امريكا وارد شدند، درحقيقت ۲ گونه از آنجلها و جود دارد آنجلها...