drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار ویپِت شبیه به یک گِریهاند کوچک است. جثه خوش اندام ، باوقار و باریک دارد. دارای پوشش کوتاه و چرمی مانند است که به رنگهای متنوعی...