drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار وِلش کُرگی سگی دراز و کوتاه ، با گوشهای برافراشته و صورتی شبیه به روباه است. دارای دو نوع Pembrok و Cardigan می باشد که در...