drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار توضیحات نیو فاند لند سگی است آرام ، قدرتمند ، بسیار بزرگ جثه که دارای سری پهن و سنگین می باشد. باهوش ، چالاک. و پر...