drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار اسچیپرکی سگی است کوچک ، بدون دم ، دارای پوشش خارجی مضاعف و زبر که در اطراف گردن پرپشت می شود. تنها رنگ مشکی براق در...