drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار آیردل تریر از نوع تریرهای بزرگ به همراه پوشش زبر سیمی مانند ، دارای سر بلند صاف و سینه فراخ می باشد. پوشش او بسیار در...