drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار صدایی بسیار لطیف و نازک دارد و بسیار کنجکاو و باهوش اند . تاریخچه:این نژاد زیبا آمیخته ای از سیامی (Siamese) و گربه مو بلند (Angora)...

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار گربهء کرنیش رکس (Cornish rex) : اولین بار در سال ۱۹۵۰ در انگلستان بوجود آمدند . مو دارند ولی موهایشان بسیار کوتاه اند . تاریخچه: نژاد...

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار چگونه صاحبی آلفا باشید؟ *چه سگی خوب و چه سگی بد است؟! چگونه صاحبی آلفا باشید؟ * شاید بارها و بارها اصطلاح سگ بد و سگ...