drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار قفس را در جايي مانند آشپزخانه – که بخار غذاها در آن جريان دارد – يا در مسير دود سيگار نگذاريد. نزديک بودن پرنده به رادياتور،...