drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

واکنش های رفتاری سگ ها در زمان آتش بازی سگها در مقابل صداها و نورهای شدید در شب آتش بازی واکنش های متفاوت و رفتارهای غیر طبیعی نشان می دهند...