drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار در صورتیکه سگ شما با ورود افراد مختلف به خانه و یا ورود شما پس از کار روزانه به خانه، ادرار میکند باید بگوییم که شما...