drpetiran logo
دکتر پتیران
0919 177 1872

کلینیک دامپزشکی دکتر افشار نام دیگر باستِن تِریِر Boston Bull می باشد. این نژاد دارای جثه کوچک و عضلانی است. دارای گوشهای کوچک و افراشته ، چشمهای تیره ، گرد...