0919 177 1872

از آنجاییکه واگذاری و جفت یابی از دغدغه های مهم صاحبان پت می باشد بنابراین دکتر پتیران برای کمک در این امر بخشی از فعالیت خود را به این زمینه اختصاص داده است که ضمن آشنایی با افراد مختلف در زمینه شغلی خود بتواند گزینه های مناسبی را به شما پیشنهاد دهد.

از این رو برای مراجعه به بخش واگذاریها وارد قسمت وبلاگ شده و بر روی دسته بندی واگذاری یا جفت یابی کلیک نمایید.