0919 177 1872

خدمات اورژانس تنها در مواردی پذیرش خواهد شد که با گرفتن شرح حال بیمار،  دکتر مورد را اورژانسی تشخیص دهد که در این موارد دکتر پتیران در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر خواهد بود.