0919 177 1872

خدمات درمانی دکتر پتیران بصورت فوق اختصاصی صورت می پذیرد که این خدمات شامل موارد ذیل می باشد.

۱- ویزیت، تشخیص تخصصی و درمان بیماریها

۲- واکسیناسیون

۳-صدور شناسنامه بهداشتی حیوانات

۴- خدمات جرمگیری دندانپزشکی

۵- سرم تراپی و درمان جراحات

۶- کاشت میکروچیپ

۷- تمامی امور جراحی از جمله عقیم سازی در مرکز جراحی

۸- انجام تمامی آزمایشات و جوابدهی ظرف ۲۴ ساعت

۹- تزریقات

۱۰-کیت گذاری

۱۱-صدور گواهی سلامت

۱۲-صدور برگه پرواز داخلی

۱۳- صدور تیتر هاری توسط شبکه دامپزشکی استان

۱۴-سرم تراپی

۱۵- و …